Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Đánh giá hiệu quả và tác động chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay”

30 tháng 10, 2020

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp của Hội đồng Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp quốc gia “Đánh giá hiệu quả và tác động chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay” theo Quyết định thành lập Hội đồng số 538/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc. Đề tài là nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20), do Trường Đại học Kinh tế quốc dân là tổ chức chủ trì đề tài, GS.TS. Mai Ngọc Cường là Chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới”

15 tháng 10, 2020

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp quốc gia “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới” theo Quyết định thành lập Hội đồng số 545/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp đánh giá nghiệm thu. Đề tài là nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (CTDT/16-20), do Trường Đại học Kinh tế quốc dân là đơn vị chủ trì nhiệm vụ, PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà làm Chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam”

14 tháng 10, 2020

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phiên họp của Hội đồng Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam” mã số KHGD/16-20.ĐT.003. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”, do Trường Đại học Kinh tế quốc dân là đơn vị chủ trì nhiệm vụ, PGS. TS. Mai Ngọc Anh là Chủ nhiệm. 

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước về Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay

24 tháng 05, 2020

Chiều ngày 23/5/2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay", mã số: CTDT.26.17/16-20 thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì, GS.TS. Mai Ngọc Cường làm chủ nhiệm.
 

Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới"

24 tháng 05, 2020

Ngày 23/05/2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới”, mã số: CTDT.19.17/16-20 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà làm Chủ nhiệm đề tài.

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.26.17/16-20 "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay, Mã sốCTDT.26.17/16-20

Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.19.17/16-20 "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới"

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, Mã số: CTDT.19.17/16-20

- Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

- Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Top