Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước về Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay

24 tháng 05, 2020

Chiều ngày 23/5/2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay", mã số: CTDT.26.17/16-20 thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì, GS.TS. Mai Ngọc Cường làm chủ nhiệm.
 

Nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới"

24 tháng 05, 2020

Ngày 23/05/2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi mới”, mã số: CTDT.19.17/16-20 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì; PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà làm Chủ nhiệm đề tài.

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.26.17/16-20 "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay, Mã sốCTDT.26.17/16-20

Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.19.17/16-20 "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới"

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, Mã số: CTDT.19.17/16-20

- Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

- Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Top