Đề tài cấp Nhà nước CTDT.26.17/16-20 "Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách dạy nghề giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay, Mã sốCTDT.26.17/16-20

Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.19.17/16-20 "Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới"

08 tháng 06, 2017

Tên đề tài: 

Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, Mã số: CTDT.19.17/16-20

- Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

- Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Top