Thông báo kết quả sinh viên NCKH cấp Trường năm 2019

18 tháng 07, 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, căn cứ vào kết quả xét giải thưởng và đề nghị của Hội đồng xét giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành quyết định khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên, giảng viên, tập thể về thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học.

TỔNG KẾT HỌAT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2017-2018

24 tháng 12, 2018

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học là một giải thưởng giá trị và ý nghĩa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.
Top